SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM

W szczegółowym harmonogramie prac wdrożeniowych,uwzględniającym odpowiednią synchronizację, np. czasokresu za- j mówienia nowych formularzy dokumentów źródłowych z czaso­kresem emisji i spływu tych dokumentów do ośrodka, odpowiedniej organizacji czynności występujących od mo- :  ” mentu zakładania zbiorów głównych do momentu wczytania pierwszego dokumentu źródłowego.Bez względu’na .rodzaj-metody przejścia ze starego systemu  na nowy, warunkiem niezbędnym dorozpoczęciabieżącej eksploatacji jest uzyskanie prawidłowej zawartości zbiorów głównych. Doświadczenia \ praktyki wskazują, że problem ten me jest wcale łatwy. Niezbyt dokładne wykonanie czynności występujących przy zakładaniu zbiorów głównych może doprowadzić do niewykona- nia prac obrachunkowych we właściwym czasie lub do dostarczęnia błędnych zestawień, co może mieć przykre następstwa (np. przy sporządzaniu listy płac).’

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam Cię serdecznie na stronie, która jest poświęcona technice. Prowadzę ją ja, Margaret. Od bardzo dawna miejsce w moim sercu zajmują tematy związane z techniką, ponieważ od małego uwielbiałam majsterkować. Mam nadzieję, że z mych wpisów dowiesz się wielu ciekawych rzeczy!