POTRZEBA REORGANIZACJI

Może pojawić się potrzeba reorganizacji (lub powołania nowych) komó­rek zajmujących się problemami analizy działalności obiek­tu itd.    Wszystkie zmiany w organizacji obiektu powinny być doko­nane na podstawie dokumentacji, wydanej w postaci aktu norma­tywnego, zgodnie z przepisami obowiązującymi w obiekcie.Prace wchodzące w zakres zmian w organizacji obiektu win­ny być wykonane przy współudziale zainteresowanych komórek oraz pod nadzorem komórki organizacji. Również komórka orga­nizacji powinna być, ’jako .jedyna, upoważniona i odpowiedzialna za utrzymanie w stanie aktualnym całej dokumentacji wprowa­dzanych zmian organizacyjnych. Jak wykazują doświadczenia, odpowiedzialność za aktualizację oraz sposób jej wykonania jest niezmiernie istotny dla sprawnego funkcjonowania nowego sy­stemu.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam Cię serdecznie na stronie, która jest poświęcona technice. Prowadzę ją ja, Margaret. Od bardzo dawna miejsce w moim sercu zajmują tematy związane z techniką, ponieważ od małego uwielbiałam majsterkować. Mam nadzieję, że z mych wpisów dowiesz się wielu ciekawych rzeczy!