PODSTAWOWE PODZESPOŁY

Urządzenie składa się z dwóch podsta­wowych podzespołów: czytnika kart ARITMA 1114 oraz jednostki sterującej.Jednostka sterująca ma wbudowany konwertor kodu, pozwa­lający na zmianę kodu karty na 6-bitowy trójprzesunięciowy kod, wewnętrzny systemu ODRA 1300.W czytniku CK-325 istnieją możliwości odczytu binarnego i alfanumerycznego. Przy czytaniu binarnym każda kolumna jest przesyłana do jednostki centralnej’w postaci dwóch kolejnych znaków 6-bitowych. Przy czytaniu. alfanumerycznym informacja odczytana z kolumny karty jest przetwarzana na jeden 6-bitowy znak w kodzie wewnętrznym systemu ODRA 1300. Wybór spo- •sobu czytania jest dokonywany w sposób programowy. Z jednost­ką centralną””serii ODRA 1300 czytnik współpracuje za pośred­nictwem kanału znakowego na zasadach określonych przez złącze standardowe (ang. standard interface).

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam Cię serdecznie na stronie, która jest poświęcona technice. Prowadzę ją ja, Margaret. Od bardzo dawna miejsce w moim sercu zajmują tematy związane z techniką, ponieważ od małego uwielbiałam majsterkować. Mam nadzieję, że z mych wpisów dowiesz się wielu ciekawych rzeczy!