KRYTERIUM PODZIAŁU EFEKTÓW

Natomiast do efektów pośrednich zalicza się wszystkie efekty powstałe po­za sferą bezpośredniego przetwarzania danych (np. skrócenie cy­klu produkcyjnego). W praktyce o efektywności systemu informa­tycznego decydują efekty pośrednie, które zawsze są wyższe od efektów bezpośrednich i zazwyczaj przewyższają koszt całej in­westycji komputerowej [9, s. 197].Kryterium podziału efektów na jednorazowe i bieżące jest czas ich powstawania. Typowym efektem jednorazowym jest zmniejszenie poziomu zapasów magazynowych,^ a efektem bieżą­cym —trwałe przyspieszenie obiegu i upłynniania tych zapasów.W metodyce obliczania efektywności ekonomicznej przedsię­wzięć gospodarczych wykształciło się szereg miar. i wskaźników, z których większość może znaleźć zastosowanie przy ocenie efek­tywności systemów informatycznych.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam Cię serdecznie na stronie, która jest poświęcona technice. Prowadzę ją ja, Margaret. Od bardzo dawna miejsce w moim sercu zajmują tematy związane z techniką, ponieważ od małego uwielbiałam majsterkować. Mam nadzieję, że z mych wpisów dowiesz się wielu ciekawych rzeczy!