KOMÓRKA ANALITYKÓW

Komórka analityków powinna posiadać szerokie pełnomoc-, nictwa dyrekcji obiektu w zakresie prowadzenia prac przygoto- -wawczo-organizacyjnych oraz możliwości okresowego zwiększa- – nia swojego składu, osobowego o przedstawicieli innych komórek organizacyjnych. Mogą to być na przykład pracownicy działu za­opatrzenia, włączający się do pracy w okresie opracowywania problemu zaopatrzenia materiałowego, czy działu kadr — w okresie opracowywania problemu kadrowego. Zadaniem komórki analityków jest przede wszystkim, oprócz koniecznej współpracy z projektantami i ośrodkiem obliczenio­wym, samodzielne przeprowadzenie analizy systemu informacyj­nego, współudział przy opracowaniu koncepcji i projektu wstęp- nego, koordynowanie i nadzorowanie prac przygotowawczo-orga- nizacyjnych oraz wdrożeniowych, inicjowanie nowych rozwiązań w zakresie systemu informatycznego i środków organizacyjno- -technicznych.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam Cię serdecznie na stronie, która jest poświęcona technice. Prowadzę ją ja, Margaret. Od bardzo dawna miejsce w moim sercu zajmują tematy związane z techniką, ponieważ od małego uwielbiałam majsterkować. Mam nadzieję, że z mych wpisów dowiesz się wielu ciekawych rzeczy!