ISTOTNE ZNACZENIE

Bardzo istotne znaczenie ma dostarczenie pracownikom bio­rącym ‚ udział w szkoleniu (np. dotyczącym wypełniania doku­mentów źródłowych) kompletu instrukcji oraz oryginalnych for-‚, mularzy dokumentów. Słuchacze muszą samodzielnie wypełnić kilka wariantów dokumentów źródłowych, symulując’ sytuacje, jakie mogą zaistnieć w praktyce. Całością prac wykonywanych na etapie przygotowania obiek­tu powinna kierować komórka analityków; powinni w nich brać także szeroki udział projektanci systemu. Jak wspomniano, całość prac przygotowawczo- -organizacyjnych poprzedzających wdrożenie systemu informa­tycznego wykonuje użytkownik. Doświadczenia wskazują, że pró­by zlecenia tych prac osobom z zewnątrz kończą się każdorazowo niepowodzeniem.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam Cię serdecznie na stronie, która jest poświęcona technice. Prowadzę ją ja, Margaret. Od bardzo dawna miejsce w moim sercu zajmują tematy związane z techniką, ponieważ od małego uwielbiałam majsterkować. Mam nadzieję, że z mych wpisów dowiesz się wielu ciekawych rzeczy!