CZYTNIK ZNAKÓW MAGNETYCZNYCH

Każdy taki czytnik posiada także sorter, który umożliwia sortowanie doku­mentów (o różnych rozmiarach) w określoną sekwencję z szybko­ścią 1200—1500 dokumentów na minutę i przesyła w tym samym czasie do komputera zawarte na tych dokumentach dane. System rejestracji danych oparty jest na specjalnym kroju czcionek orąz specjalnym atramencie zawierającym substancje ferromagnetyczne.Krój czcionki E13B opracowano w USA na zamówienie Ame­rykańskiego StowarzyszeniaBanków; został on następnie przyję­ty przez banki angielskie. Znakami, które mogą być drukowane za pomocą tego kroju czcionki, są cyfry od 0 do 9 oraz cztery symbole. Odczytanie tych znaków, po uprzednim ich namagneso­waniu, tworzy w głowicy odczytu urządzenia sygnały elektrycz­ne o różnym natężeniu. Natężenie sygnału jest proporcjonalne do ilości atramentu magnetycznego przechodzącego pod głowicą od­czytu.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam Cię serdecznie na stronie, która jest poświęcona technice. Prowadzę ją ja, Margaret. Od bardzo dawna miejsce w moim sercu zajmują tematy związane z techniką, ponieważ od małego uwielbiałam majsterkować. Mam nadzieję, że z mych wpisów dowiesz się wielu ciekawych rzeczy!