CIĄGŁY WZROST

Ostatnio obserwuje się ciągły wzrost zastosowań systemów in­formatycznych wykorzystujących koncepcję banku danych. Do­tyczy to głównie wszelkiego typu systemów wyszukiwania infor­macji, w tym systemów informowania kierownictwa. Wydaje się, że z czasem technologia bazy danych może stać się dominującym narzędziem projektowania wszelkiego typu systemów informa- . tycznych o zasięgu większym niż jedna dziedzina (agenda) prze­twarzania danych w przedsiębiorstwie. Przyjmując, może już nieco konwencjonalny, ale wciąż ak­tualny pogląd, że w procesie projektowania systemów informa­tycznych można wyodrębnić trzy główne rodzaje czynności, a mia­nowicie projektowania.wejścia, wyjścia oraz technologii przetwa­rzania zbiorów w pamięciach zewnętrznych, należy uznać, że technologia bazy danych dotyczy ostatniej z wymienionych czyn­ności.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam Cię serdecznie na stronie, która jest poświęcona technice. Prowadzę ją ja, Margaret. Od bardzo dawna miejsce w moim sercu zajmują tematy związane z techniką, ponieważ od małego uwielbiałam majsterkować. Mam nadzieję, że z mych wpisów dowiesz się wielu ciekawych rzeczy!